BIP CKZiU w Ostrołęce

Sprawozdania finansowe CKZiU w Ostrołęce

Zamieszczanie sprawozdań finansowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania finansowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce są publikowane w podmiotowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

1) bilansu, 

2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), 

3) zestawienia zmian w funduszu,

4) informacji dodatkowej.

Opublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 10.05.2024, 11:24
Dokument oglądany razy: 133
Podpisał: Krzysztof Laszczkowski
Dokument z dnia: 10.05.2024