bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.10.2017 16:00, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wybór oferty na dostawę komputerów ALL in ONE

Dostawa komputerów do pracowni CKZiU w Ostrołęce

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ostrołęka, dnia 25.10.2017 r.

Nr sprawy ADM.261.5.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty na:
  Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów do pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6.
 2. Opis zamówienia – Załącznik Nr 1
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce ul. Parkowa 6,
  tel. 29 764-66-37
  e-mail: sekretariat@ckziu.ostroleka.pl
 4. Termin realizacji zamówienia: 24.11.2017 r.
  Kryteria oceny ofert: cena 100%
 5. Oferta powinna zawierać:
  a) Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  b) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy ADM.261.5.2017 do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę komputerów do pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 8.  Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 8.11.2017 r. do godz. 15:00 w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  - pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce
  ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka
  - drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@ckziu.ostroleka.pl
  - lub dostarczyć osobiście.
 9. Zamawiający bez podania przyczyny może odstąpić od realizacji Zamówienia.

Pobierz zapytanie:

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2


3. Wzór umowy

Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ostrołęce

dr Dorota CzyżOpublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 25.10.2017 16:00
Publikacja ostatniej zmiany: 25.10.2017 16:00
Dokument oglądany razy: 159
Nie podlega Ustawie